Nieuwsbrief 3 – Fuutlaan 10

Graag willen wij u met deze 3e nieuwsbrief op de hoogte brengen van de voortgang van de werkgroep Fuutlaan 10. Ook willen we u graag updaten over onze voorbereidingen voor de juridische stappen die wij op korte termijn verder gaan uitrollen.

Voortgang werkgroep Fuutlaan 10

De werkgroep heeft sinds onze laatste nieuwsbrief een aantal belangrijke acties ondernomen:

 • Op 9 september jl. heeft een afvaardiging van de werkgroep gesproken met wethouder Samir Toub. De Werkgroep heeft benadrukt dat buurtbewoners met name bezwaar hebben tegen de grootschaligheid van de beoogde inloop- en 24-uurs basisvoorziening voor dak- & thuislozen aan de Fuutlaan 10 (inloop ongeveer 100 personen per dag). In het bijzonder het inloop- en basisvoorzieningsaspect voor in principe iedere dak- en thuisloze uit de regio Eindhoven in een zeer kinderrijke woonwijk zorgt voor onbegrip. Dit terwijl de zwaarste categorieën daklozen ’s nachts niet welkom zijn in de Fuutlaan 10 en dan dus een andere plek moeten vinden om te verblijven (vermoedelijk in onze wijk).
  De wethouder heeft hierop gereageerd dat er vooralsnog geen reden is om te twijfelen aan de besluitvorming en de wijze waarop die besluitvorming tot stand is gekomen. Hij benadrukte bovendien dat het besluit omtrent Fuutlaan 10 is genomen en niet wordt teruggedraaid: “Dit is een lopende trein, en de trein rijdt naar Fuutlaan 10”, aldus de wethouder. Met zoveel woorden gaf de wethouder aan dat hij geen interesse heeft in dialoog. De werkgroep betreurt dit standpunt. Onze notulen van deze bijeenkomst treft u in bijlage 1.
 • Er hebben gesprekken plaatsgevonden met raadsleden van vrijwel alle politieke partijen actief in de Eindhovense gemeenteraad. Het doel van de werkgroep was deze raadsleden informeren over de vele gebreken in de besluitvorming van het college en hopelijk diezelfde raadsleden ertoe bewegen die besluitvorming terug te draaien, of in ieder geval kritisch aan de kaak te stellen. Deze raadsleden geven aan niets te kunnen toezeggen, maar hebben vervolgens wel met input van onze werkgroep vragen gesteld in de gemeenteraad.
  Een afschrift van deze vragen treft u in bijlage 2 en de daarop ontvangen antwoorden treft u daar ook aan. Een grote groep raadsleden was ook aanwezig op de tweede informatiebijeenkomst georganiseerd door de gemeente. Naar aanleiding van ons gesprek met de wethouder, willen wij opnieuw met deze raadsleden in gesprek gaan.
 • Een afvaardiging van onze werkgroep heeft deelgenomen aan een eerste beheerbijeenkomst met Springplank040 over het convenant rondom het beheer van de nieuwe locatie. Wij hebben ook hier onze zorgen weer uitgesproken, en dan met name rondom de komst van de “zware” doelgroep C en de zogenaamde MOE-landers naar Fuutlaan 10. Springplank040 zegt deze zorgen te delen, maar blijft achter het concept staan. Wij verwachten op korte termijn een eerste concept van het beheerconvenant (het document waarin wij als buurt afspraken met Springplank040 kunnen maken over de uitvoering) te ontvangen.
 • Er is een brief gestuurd aan het College van B&W waarin wij nogmaals zorgen hebben geuit over de veiligheid en leefbaarheid in de wijk en de beheersbaarheid als op Fuutlaan 10 de centrale inloop- en basisvoorziening wordt gevestigd voor alle dak- en thuislozen. Daarnaast is een aantal aanvullende vragen aan het College gesteld. Hierop is nog geen volledig antwoord ontvangen.

Wat is de status van de juridische procedure?

Wij hebben de afgelopen periode veel voorbereidend werk gedaan voor de juridische procedure:

 • In onze vorige nieuwsbrief schreven wij al dat wij diverse WOO-verzoeken aan de gemeente hebben gestuurd om verder inzicht te krijgen in de achtergronden van de beslissing om Fuutlaan 10 als MO aan te wijzen en wat de impact hiervan zal zijn. Aangezien de reactie van de gemeente uiterst summier was, hebben wij onder de huidige WOO-verzoeken aangedrongen op volledige openheid van zaken en een aantal nieuwe verzoeken gestuurd. Wij wachten nog op een reactie hierop.
 • De beschikbare openbare stukken over de besluitvorming ten aanzien van Fuutlaan 10 hebben wij uitgebreid geanalyseerd, zodat wij de te zijner tijd de advocaat zo goed mogelijk over de situatie kunnen informeren.
 • In onze vorige nieuwsbrief kondigden wij al aan dat wij een stichting willen oprichten die zich onder meer zal bezighouden met het beheren van een bankrekening waarop donaties uit de buurt ten behoeve van de juridische procedure worden gestort en waaruit de juridische kosten voor de procedure worden betaald. Het notariële traject voor de oprichting van deze Stichting is nagenoeg afgerond. Vervolgens zal een bankrekeningnummer worden aangevraagd.
 • Wij wilden u in september al nader informeren over de hiervoor omschreven stichting, de juridische procedure, de daarbij behorende begroting en de manier waarop we die willen bekostigen (namelijk – hopelijk – met uw financiële hulp). Dit heeft enige vertraging opgelopen omdat de advocaat die wij voor ogen hadden door privé omstandigheden toch niet beschikbaar is om ons te vertegenwoordigen. Inmiddels hebben wij een nieuwe advocaat gevonden, die eveneens zeer kundig is in deze tak van sport. Zodra de Stichting is opgericht, wij de begroting rond hebben en wij de opdracht hebben verstrekt aan deze nieuwe advocaat, zullen wij u nader informeren, met het verzoek ons financieel te steunen. Wij verwachten dat dit op zeer korte termijn kan plaatsvinden.

Timing

Volgens de berichtgeving van de gemeente zal Springplank 040 (de beoogde uitbater) omstreeks oktober 2022 een omgevingsvergunning voor de Fuutlaan 10 aanvragen en de gemeente zal deze vergunning in beginsel verlenen. Wij houden nauwlettend in de gaten wanneer de vergunning wordt verleend, omdat dan de termijn gaat lopen voor ons om daar bezwaar tegen in te dienen (waarvoor wij – zoals u hiervoor kunt lezen – al behoorlijk wat voorwerk hebben gedaan).

Meer weten?

Als u meer wilt weten over de bovengenoemde acties, dan delen wij graag de volgende bijlagen met u:

Tot slot

Kent u mensen die op de hoogte gehouden willen worden of die onze werkgroep willen steunen, wilt u hen dan vragen een email te sturen naar fuutlaan10@gmail.com? Wij zullen er dan voor zorgen dat ook zij deze nieuwsbrief krijgen.

U kunt deze nieuwsbrief ook delen via deze link.