Van: Fuutlaan 10 Werkgroep
Date: wo 8 jun. 2022 om 08:43
Subject: SPOED: Maatschappelijke Opvang (MO) Fuutlaan 10, procedure en besluitvorming
To: griffie@eindhoven.nl

LS. 

Namens de werkgroep' Fuutlaan10' vragen wij aandacht voor de procedure die het college heeft gelopen om tot  een principebesluit te komen om Fuutlaan 10 als ‘ beste locatie’ om de basisvoorziening voor dak- en thuislozen inclusief de inloop (60 plaatsen) en nachtopvang (35 plaatsen) aan te wijzen .

Het is volstrekt onduidelijk op basis van welke informatie het college een besluit heeft genomen. 
Welke criteria ten grondslag liggen aan de besluitvorming wordt niet gedeeld vanwege het ‘ maatschappelijk belang’. Welke afwegingen in de breedte zijn meegenomen om tot deze besluitvorming te komen, zijn eveneens niet bekend. 
Het college heeft aangegeven momenteel een haalbaarheidsonderzoek te doen alvorens een definitief besluit te nemen om de basisvoorziening en inloop voor dak- en thuislozen te vestigen aan de Fuutlaan 10. Echter lijkt de ‘ inpasbaarheid’ van deze locatie in de wijk louter genomen te worden op financiële haalbaarheid, snelle beschikbaarheid en functionaliteit van het gebouw
 
Buurtbewoners en ondernemers hebben zich verenigd in een werkgroep na de informatiebijeenkomst op 9 juni jl. 
Thema’s als veiligheid, beheersbaarheid en leefbaarheid zijn naar mening van de werkgroep onvoldoende of niet meegenomen in de besluitvorming. 
Zo bleken de wethouder en uitvoerend ambtenaar niet op de hoogte van de sociale kaart (de maatschappelijke voorzieningen die momenteel in de wijk zijn) en de infrastructuur van de wijk. 
Zo kan men niet inschatten wat de impact  zal zijn ten aan zien van veiligheid en beheersbaarheid in de wijk bij openingstijden 24/7. 
Zo kan men niet inschatten hoe de looproutes zullen zijn door de wijk en wat voor invloed dit heeft op beheersbaarheid en veiligheid  van de wijk. 
Zo kan men niet inschatten hoe groot de groep dak en thuislozen wordt ,die gebruik gaat maken van de basisvoorziening en inloop op Fuutlaan 10 na het voorgenomen besluit om andere MO locaties in Eindhoven te sluiten. 
Zo kan men niet inschatten wat de aanzuigende werking wordt van een concentratie van aanbod binnen sociaal domein in de wijk? 
 
Kortom wij als buurtbewoners en ondernemers willen graag als burger serieus genomen worden. Wij missen betrokkenheid en een open communicatie. 
Dat de gemeente een locatie aanwijst zonder enig overleg is ons inziens ‘ niet van deze tijd’ en stuit op veel weerstand in de buurt  Er dient, ons inziens, voorafgaand aan  definitieve besluitvorming een zorgvuldige risico-analyse uitgevoerd te worden. 
Wij willen als buurt in gesprek en bij besluitvorming betrokken worden.
 
Namens werkgroep Fuutlaan 10 

08-06-2022